Gedrag en gedragsverandering

Motivatie
Capaciteit
Gelegenheid

Bogaerts, Stefan & Poiesz, Theo (2007) Het Triade-model. Gedragsverandering bij seksuele delinquenten. In: MAAT 8, 57.

Zedendelinquenten zijn cliënten met een complexe problematiek. Theo Poiesz ontwierp het Triademodel voor hulpverleners die werken met zedendelinquenten. Het Triade-model is een generiek model voor het interpreteren van gedrag en gedragsverandering. Drie factoren maken het model: Motivatie, Capaciteit en Gelegenheid. Als een van de drie afwezig is, is gedragsverandering onmogelijk. […] Deze factoren zijn in hun onderlinge samenhang verantwoordelijk voor de totstandkoming van (gewenst) gedrag, de kwaliteit van dat gedrag en de continuïteit ervan. Het Triademodel is een relatief eenvoudig toepasbaar model om gedrag te verklaren. Het maakt gebruik van de inzichten uit de gedragswetenschappelijke literatuur. Het pretendeert niet een nieuw gedragsmodel te zijn, maar tracht een integrale benadering te bieden, naast bestaande hypotheses, theorieën en modellen die meestal betrekking hebben op specifieke factoren en gedragsaspecten. Het Triade-model is gebaseerd op de veronderstelling dat de factoren Motivatie, Capaciteit en Gelegenheid in staat zijn alle mogelijke gedragsoorzaken te representeren. Om tot een bepaald gedrag te komen, moet een persoon immers beschikken over voldoende Motivatie, voldoende Capaciteit en voldoende Gelegenheid. Onder Capaciteit verstaan we bijvoorbeeld verstandelijke vermogens, competenties en biologische defecten. Tussen deze drie hoofddeterminanten is er samenhang.


Sexualstraftäter sind Klienten mit komplexen Problemen. Theo Poiesz entwarf das Triad-Modell für Sozialarbeiter, die mit Sexualstraftätern arbeiten. Das Triadenmodell ist ein allgemeines Modell zur Interpretation von Verhalten und Verhaltensänderungen. Drei Faktoren bilden das Modell: Motivation, Kapazität und Gelegenheit. Wenn einer der drei Punkte fehlt, ist eine Verhaltensänderung unmöglich. […] Diese Faktoren sind in ihrem Zusammenspiel verantwortlich für die Entstehung von (erwünschtem) Verhalten, die Qualität dieses Verhaltens und seine Kontinuität. Das Triadenmodell ist ein relativ einfaches Modell, mit dem sich Verhalten erklären lässt. Dabei werden Erkenntnisse aus der verhaltenswissenschaftlichen Literatur genutzt. Es gibt nicht vor, ein neues Verhaltensmodell zu sein, sondern versucht, einen integralen Ansatz zu bieten, als Ergänzung zu bestehenden Hypothesen, Theorien und Modellen, die sich in der Regel auf bestimmte Faktoren und Verhaltensaspekte beziehen. Das Triadenmodell basiert auf der Annahme, dass die Faktoren Motivation, Fähigkeit und Gelegenheit alle möglichen Ursachen für ein Verhalten darstellen können. Um ein bestimmtes Verhalten zu erreichen, muss eine Person ausreichend Motivation, ausreichend Kapazität und ausreichend Gelegenheit haben. Unter Kapazität verstehen wir z.B. geistige Fähigkeiten, Kompetenzen und biologische Defekte. Zwischen diesen drei Hauptdeterminanten besteht eine Kohärenz. (Übersetzt mit DeepL)